Corporate Governance

เอสซีบี เอกซ์ เชื่อมั่นในการกำกับดููแลกิจการที่ดีว่าเป็นกลไกสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมแห่งการสร้างสรรค์คุณค่าที่ยั่งยืนและนำมาซึ่งความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่สอดคล้องตามหลักการของหน่วยงานกำกับดูแลและแนวปฏิบัติสากล