โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้าง
การกำกับดูแล
กิจการ

คณะกรรมการบริหาร

 • ประธานกรรมการ นายประสัณห์ เชื้อพานิช
 • กรรมการนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
 • กรรมการ พ.ต.อ.ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม
 • กรรมการ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร
 • กรรมการ นางจรีพร จารุกรสกุล
 • กรรมการ นายอาทิตย์ นันทวิทยา

คณะกรรมการตรวจสอบ

 • ประธานกรรมการ นายวินิจ ศิลามงคล
 • กรรมการนางกุลภัทรา สิโรดม
 • กรรมการ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค

คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

 • ประธานกรรมการนายกานต์ ตระกูลฮุน
 • กรรมการ นางสาวจรีพร จารุกรสกุล
 • กรรมการ นายประสัณห์ เชื้อพานิช
 • กรรมการ พ.ต.อ.ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม

คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

 • ประธานกรรมการนางกุลภัทรา สิโรดม
 • กรรมการนางสาวกุลยา ตันติเตมิท
 • กรรมการ นายอาทิตย์ นันทวิทยา
 • กรรมการ นายอารักษ์ สุธีวงศ์

คณะกรรมการเทคโนโลยี

 • ประธานกรรมการนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร
 • กรรมการ นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
 • กรรมการ นายอาทิตย์ นันทวิทยา
 • กรรมการ นายอารักษ์ สุธีวงศ์
 • กรรมการ Mr. Dennis Trawnitschek

คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

 • ประธานกรรมการนายวิชิต สุรพงษ์ชัย
 • กรรมการพล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล

Explore
Corporate Governance

ทำความรู้จักการกำกับดูแลกิจการของ SCBX

Explore
Corporate Governance

Get to know SCBX’s corporate governance

ดูเพิ่มเติม