Risk Management

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคู่ค้าผ่านนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่่คำนึงถึงประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม