รางวัลธนาคารยอดเยี่ยมด้านธุรกิจลูกค้าบุคคล (Domestic Retail Bank of the Year – Thailand)

รางวัลธนาคารยอดเยี่ยมด้านธุรกิจลูกค้าบุคคล (Domestic Retail Bank of the Year – Thailand)

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินเอสซีบี เอกซ์ มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานสูงสุดในการกำกับดูแลกิจการ โดยบริษัทให้ความ สำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกเหนือจาก การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และ การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับการบริหารจัดการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่บริษัทภายใต้กรอบจริยธรรมและความรับผิด ชอบต่อสังคม อันจะนำให้บริษัทและสังคมเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บริษัท เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

วิสัยทัศน์

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ในการเป็น “กลุ่มเทคโนโลยีทางการเงินที่น่าชื่นชมที่สุดในอาเซียน” หรือ “The Most Admired Financial Technology Group in ASEAN”

พันธกิจ

บริษัทได้กำหนดพันธกิจ “To Make finance simple, accessible and affordable for all through the power of technology and innovations” เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ และสอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท